top of page

Integritetspolicy

I denna integritetspolicy kan du läsa om hur Charge Heroes AB med org. nr: 559331–4726 (nedan refererad till som "vi", "vår", "oss") behandlar personuppgifter. Hänvisningar till "du", "dig", "din" avser den registrerade person vars personuppgifter vi behandlar.

Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår webbplats och våra tjänster. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter behandlas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

Vår behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med GDPR (och SCC vid tillämpliga fall) samt de grundläggande dataskyddsprinciperna. Denna integritetspolicy omfattar samtliga typer av personuppgifter, i både strukturerade och ostrukturerade data. Nedan kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter som vi får tillgång till när du ingår ett avtal med oss, kontaktar oss eller när vi på annat sätt kommer i kontakt med dig.

Definitioner

Webbplatsen: chargeheroes.se

 

Personuppgifter: varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en ”registrerad”), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare, exempelvis: namn,  personnummer, e-postadress, registreringsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

 

Behandling: en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter, exempelvis: insamling, registrering, organisering, lagring, ändring, användning, utlämning genom överföring eller tillhandahållande på annat sätt, radering, förstöring m.m.

 

Personuppgiftsansvarig: den som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

 

Personuppgiftsbiträde: den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

 

GDPR: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

 

SCC: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/914 av den 4 juni 2021 om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredjeländer i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, eller senare uppdaterad version.

 

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

Charge Heroes AB är personuppgiftsansvarig för all behandling av de personuppgifter du lämnar till oss och vi ansvarar för behandling av dessa i den mån vi bestämmer medel och ändamål för behandlingen (enligt principen om ansvarsskyldighet).

 

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

I enlighet med principen om uppgiftsminimering behandlar vi enbart personuppgifter som är adekvata, nödvändiga och relevanta för att uppfylla de ändamål som de blev insamlade för.

Vi behandlar främst nedan angivna kategorier av personuppgifter som vi kan få tillgång till när du kontaktar oss, gör en intresseanmälan till att bli en Charge Heros ”Värd” eller ”Gäst”, ingår ett avtal med oss avseende våra tjänster eller i övrigt i samband med tillhandahållandet av våra tjänster:

  • Identifikationsuppgifter: förnamn, efternamn, personnummer eller motsvarande.

  • Kontaktuppgifter: telefonnummer, e-postadress, adress, användar-ID till sociala medier.

  • Övriga personuppgifter: eventuella personuppgifter som blir lämnade till oss, exempelvis sådana som blir inkluderade i ett meddelande som skickas till oss eller som du registrerar i samband med användningen av våra tjänster.

  • Offentliga register: Vi kan också komma att samla in vissa personuppgifter från externa partners såsom adressuppgifter från offentliga register.

 

​Ändamål och laglig grund med behandlingen av personuppgifterna

I enlighet med principen om ändamålsbegränsning behandlar vi enbart personuppgifter för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Dessutom är varje behandling lagligt grundad i enlighet med bestämmelserna i GDPR. Nedan kan du läsa mer om laglig grund och ändamål med behandlingen av personuppgifterna.

1. När du besöker vår webbplats:

Vår webbplats använder cookies. Användningen av icke-nödvändiga cookies sker enbart om du lämnar ditt samtycke till det. Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke (utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen som utförts med stöd i samtycket innan det blev återkallat). Dessutom kan du själv hantera lagringen av cookies via din webbläsares inställningar. Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen: Samtycke. Du kan läsa mer information om hur vi använder cookies på Webbplatsen i vår cookiepolicy: chargeheroes.se/cookiepolicy.

2. När vi får kontakt:

Du kan kontakta oss via e-post, telefon eller sociala medier och vid sådana fall får vi tillgång till dina personuppgifter som framgår i samband med sådan kontakt. Exempelvis kan vi få tillgång till följande personuppgifter: förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress, användar-ID från sociala medier (om tillämpligt) och andra uppgifter som du lämnar till oss. Dessa uppgifter behandlas av oss för att vi ska kunna veta vem vi pratar med och för att hålla kontakten i ärendet. Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen: Berättigat intresse.

Du kan även kontakta oss eller anmäla ditt intresse att bli Värd eller Gäst i vår tjänst, genom att skicka ett medlande till oss via kontaktformuläret på Webbplatsen. Då får vi tillgång till följande personuppgifter som tillhör dig: förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress och de uppgifter som inkluderas i meddelandet. Dessa uppgifter behandlas av oss för att vi ska kunna veta vem vi pratar med och för att besvara meddelandet. Innan meddelandet skickas till oss, lämnar du ditt aktiva samtycke till att vår behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med denna integritetspolicy, genom att kryssa i en kryssruta för godkännande. Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen: Samtycke.

3. När du ingår ett avtal med oss och betalar för våra tjänster:

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet. Personuppgifter som vi behandlar avser bland annat, men ej uteslutande: förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress. Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen: Avtal.

Vi behandlar och lagrar fakturor, kvitton och annat som utgör bokföringsunderlag som vi är skyldiga att behandla enligt gällande lagstiftning, såsom bokföringslagen (1999:1078). Bokföringsunderlag och verifikationer kan i vissa fall innehålla personuppgifter. Sådant lagras i minst sju (7) år eller så länge som lagen kräver det. Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen: Rättslig förpliktelse.

4. När du registrerar dig för att ta emot nyhetsbrev från oss:

Du kan välja att ta emot nyhetsbrev från oss genom att lämna ditt frivilliga och aktiva samtycke till att vi behandlar din e-postadress för det ändamålet. Du kan när som helst säga upp din prenumeration genom att klicka på länken i nyhetsbrevet för att avsluta prenumerationen av nyhetsbreven eller maila oss. Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen: Samtycke.

5. Övriga ändamål för vår behandling av personuppgifter:

Om vi är skyldiga enligt lag, domstols- eller myndighetsbeslut att behandla vissa personuppgifter, sker behandlingen med stöd i Rättslig förpliktelse som rättslig grund. I sådana fall sker behandlingen enbart i den utsträckning det är nödvändigt för att vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser och då behandlar vi enbart nödvändiga personuppgifter, så länge som lagen kräver det (i enlighet med principen om lagringsminimering).

När en behandling av personuppgifter sker med stöd i Berättigat intresse som rättslig grund, är vår bedömning att behandlingen inte utgör något intrång i din rätt till privatliv och integritet. Detta har vi kommit fram till, efter att ha gjort en avvägning mellan å ena sidan vad behandlingen ifråga innebär för dina intressen samt rätt till privatliv, och å andra sidan vårt berättigade intresse till behandlingen ifråga. Vi behandlar dock aldrig känsliga personuppgifter med stöd i denna rättsliga grund.

Baserat på vårt Berättigade intresse kan vi behandla personuppgifter för att:

  • utföra analyser av beteendedata för att ge relevanta erbjudanden och information,

  • förbättra våra tjänster och erbjudanden genom utskick av enkäter.

  • utföra underhållsarbete och säkerställa den tekniska funktionaliteten av vår Webbplats eller våra tjänster, eller för att utföra annat arbete som förhindrar missbruk eller annan olämplig användning av dessa,

  • skydda våra rättigheter och egendom,

  • genomföra direktmarknadsföring av våra tjänster.

 

Var lagras dina personuppgifter?

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom Europeiska unionen (EU), det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men personuppgifter kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EU/EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning (och SCC om tillämpligt).

 

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Personuppgifter blir lagrade så länge de är nödvändiga för att fullgöra de ändamål som de blev insamlade för. När personuppgifterna inte längre behöver vara lagrade för ändamålen, blir de antingen raderade (gallrade) eller anonymiserade, i enlighet med principen om lagringsminimering.

 
Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig samt rätt att få tillgång till personuppgifterna. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Du kan när som helst återkalla lämnade samtycken. Du har även rätt att invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring och profilering samt rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Vi informerar dig härmed om att några av rättigheterna enbart gäller i vissa situationer samt bara om det är lagligt och möjligt för oss att genomföra din begäran. Du varmt välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna som framgår nedan, om du skulle vilja åberopa någon av ovan angivna rättigheter avseende dina personuppgifter som vi behandlar. Du kan kontakta oss genom att skicka brev eller e-post.

 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster och våra åtaganden gentemot dig som kund eller användare av våra tjänster, delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter. Innan vi delar några personuppgifter till sådana tjänsteleverantörer, ingår vi ett personuppgiftsbiträdesavtal med dem i enlighet med bestämmelserna i GDPR (alternativt SCC om personuppgiftsbiträdet befinner sig i ett land utanför EU/EES). Detta sker för att säkerställa en säker och korrekt behandling av personuppgifterna.

Vi kan även dela personuppgifter som vi behandlar till myndigheter, om det är nödvändigt för att förebygga, upptäcka, förhindra eller utreda brottslig aktivitet samt för att skydda våra intressen och vår egendom.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning.

Vi följer bestämmelserna i GDPR avseende hantering, anmälning och dokumentation av personuppgiftsincidenter. När det krävs enligt GDPR, kommer vi att anmäla inträffade personuppgiftsincidenter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inom 72 timmar, och meddela de registrerade som berörs av inträffad personuppgiftsincident.

 

Ändringar

Innehållet i denna integritetspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid publicerad på vår webbplats som är tillgänglig för allmänheten. Du ansvarar själv för att läsa igenom innehållet i denna integritetspolicy samt hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

 

Frågor m.m.

Om du har frågor eller funderingar, eller är missnöjd över vår behandling av dina personuppgifter, är du alltid välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. Du har även rätt att kontakta den svenska tillsynsmyndigheten för att lämna klagomål (Integritetskyddsmyndigheten, www.imy.se).

 

Våra företags- och kontaktuppgifter

Firma: Charge Heroes AB.

Organisationsnummer: 559331–4726.

Adress: Torstenssonsgatan 12, 114 56 Stockholm, Sverige.

E-post: info@chargeheroes.se.

bottom of page