top of page

Användarvillkor

1. INLEDNING

Avtalsparter: Dessa användarvillkor (nedan kallat "Användarvillkor") gäller mellan Charge Heroes AB (org. nr: 559331–4726) och den person som använder applikationen Charge Heroes (nedan kallad "Användaren"). Användaren och Charge Heroes AB refereras gemensamt till som "Parterna" och var för sig som "Part".

Åldersgräns: Genom att skapa ett Användarkonto till Applikationen, intygar Användaren att denne är minst 18 år gammal och har rätt att självständigt ingå juridiskt bindande avtal.

Elektronisk kommunikation: Användaren godkänner att Charge Heroes AB får skicka meddelanden som rör Användarkontot till Användarens e-post och/eller telefonnummer (via SMS), som Användaren registrerar i Applikationen. Notiser kan skickas till Användaren genom Applikationen, under förutsättning att Användaren godkänner sådan funktion genom enhetens inställningar.

Godkännande av Användarvillkoren: Genom att använda Applikationen, intygar Användaren att denne godkänner de vid var tid gällande Användarvillkoren som finns publicerade i Applikationen och åtar sig skyldighet att följa dem. Användarvillkoren gäller inom hela den tid Användaren har ett registrerat användarkonto i Applikationen. Användare som inte godkänner Användarvillkoren, ska inte använda Applikationen.

2. DEFINITIONER

Följande begrepp ha nedan angiven innebörd, både när de uttrycks i plural och singular:

Applikationen: avser applikationen ”Charge Heroes” som Användare kan använda för att hyra ut och/eller boka Laddstation.

Användarkonto: avser ett användarkonto till Applikationen.

Användaren: avser den person som använder Applikationen i egenskap av Gäst eller Värd.

Laddstation: avser parkeringsplats med tillgång till laddbox för laddning av elbil som registreras i Applikationen.

Gäst: avser den Användare som hyr Laddstation från en Värd.

Värd: avser den Användare som hyr ut Laddstation till en Gäst.

Tredje part: avser annan än Användaren eller Charge Heroes AB.

Serviceavgift: avser ersättning som Charge Heroes AB:s har rätt att erhålla från Användare.

Betaltjänstleverantör: Tredje part som behandlar betalningar från Användare för Charge Heroes AB:s räkning via vid var tid tillgängliga betalningsmetoder som tillhandahålls i Applikationen av sådana auktoriserad Tredje part.

GDPR: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).Samtliga referenser i dessa villkor till begreppen "personuppgifter", "behandling" (av personuppgifter), "personuppgiftsbiträde" ska ha samma mening och innebörd som framgår av definitionslistan i artikel 4 i GDPR.

 

3. APPLIKATIONEN

Digital marknadsplats: Applikationen är en digital marknadsplats som Användare kan använda för att kunna boka, hyra och/eller hyra ut Laddstationer. Personer som äger en Laddstation kan enkelt registrera stationen i Applikationen. Elbilsägare som är i behov att ladda sin bil, kan via Applikationen söka, boka och betala för sin laddning. Användaren informeras härmed om att Charge Heroes AB inte är en part i avtal som ingås mellan Användare avseende uthyrning och användning av Laddstationer. Charge Heroes AB tillhandahåller enbart Applikationen och kontrollerar inte uppgifter som registreras i Applikationen av Användare. Charge Heroes AB debiterar en Serviceavgift från respektive Gäst och Värd i enlighet med Användarvillkoren.

Boka direkt: Om Värden väljer att Laddstationen ska vara tillgänglig för direkt bokning via Applikationen, ingås avtal om hyra av Laddstationen direkt i samband med att bokning och betalning för laddningen inklusive Serviceavgifterna sker via Applikationen. Vid genomförd bokning får Värden tillgång till de personuppgifter samt kontaktuppgifter som förekommer i bokningen och Gästens Användarkonto.

Bokningsförfrågan: Gästen kan skicka en bokningsförfrågan avseende tillgänglig Laddstation till en Värd direkt via Applikationen. I samband med detta, får Värden tillgång till de personuppgifter samt kontaktuppgifter som förekommer i bokningsförfrågan och Gästens Användarkonto. Charge Heroes AB lämnar inga garantier om att bokningsförfrågan kommer att bli accepterad eller besvarad av Värden. Bokningsförfrågan anses vara genomförd när Gästen har skickat meddelandet till Värden via Applikationen. Gästen informeras härmed om att en genomförd bokningsförfrågan inte innebär att en bokning har blivit genomförd. En bokning anses vara genomförd först när Gästen har tagit emot en bokningsbekräftelse från Värden ifråga via Applikationen.

Avtal: Gästen och Värden intygar härmed om att de är medvetna om att de ingår ett avtal direkt med varandra vid bokning av Laddstation som sker via Applikationen och att Charge Heroes AB inte är en part i det avtalet. Varken Gästen eller Värden har rätt till kompensation från Charge Heroes AB, på grund av icke genomförd bokning eller laddning, oavsett anledning därtill.

Laddstation och laddning: Charge Heroes AB är inte direkt kopplad till någon laddningsbox. Applikationen är ett leverantörsagnostiskt system för att driva delningsekonomi. Det är Värden som ensamt bestämmer tillgängliga tider för laddning via sin Laddstation och priset per Laddstation. En Gäst ska registrera sitt fordon i Applikationen genom att uppge korrekt registreringsnummer. Gästen ska betala för sin laddning direkt i Applikationen genom Betaltjänstleverantören, med sitt valda kredit- eller debitkort. När en Gäst betalar för sin laddning, skickas betalningen till det konto som Värden registrerat i Applikationen, efter avdrag för Serviceavgifterna. Utbetalningar sker den sista arbetsdagen varje månad. Värd och Gäst har även möjlighet att betygsätta varandra genom Applikationen. Charge Heroes kan inte hållas ansvarig för Användares hantering eller användning av Laddstation och utgör ingen som helst form av övervakning eller kontroll av något slag.

Försäkringskrav: Värd i egenskap av privatperson ska ha en hemförsäkring inom hela den tid Värden har ett aktivt Användarkonto till Applikationen. Värd i egenskap av näringsidkare ska ha en s.k. Koff försäkring dvs. en kombinerad ansvars-, och företagsförsäkring där ansvarsförsäkring ingår. Det aktuella fordonet som Gästen nyttjar vid hyra av Laddstation från en Värd, ska ha en vagnskadeförsäkring eller helförsäkring.

Skador: Om det uppstår en skada på Värdens egendom, t.ex. parkeringen, laddboxen eller fastigheten, ska skadan täckas av Värdens försäkring, oavsett vem som orsakade skadan. Om det uppstår en skada på det aktuella fordonet som Gästen nyttjar vid hyra av Laddstation från en Värd, ska skadan täckas av försäkringen. Om skadan istället orsakades av ett annat fordon med trafikförsäkring, ska skadan i stället täckas av det fordonets trafikförsäkring.

4. ANVÄNDARKONTO

Registrering: Användare som vill hyra eller hyra ut Laddstationer genom Applikationen behöver skapa ett Användarkonto. Registreringen av Användarkontot är kostnadsfritt. Användaren ansvarar ensamt och tillfullo för att registrera korrekta, fullständiga och uppdaterade uppgifter i Applikationen. Om information som registreras i Applikationen strider mot Användarvillkoren, tillämplig lagstiftning eller syftet med Applikationen, har Charge Heroes AB rätt att omgående förhindra fortsatt spridning av sådan information och att förhindra Användaren från fortsatt användning av Applikationen. Charge Heroes AB har rätt att ta del av all information som registreras i Applikationen för att kunna fullgöra denna rätt.

Företagskonto: Näringsidkare kan skapa ett Användarkonto i Applikationen i egenskap av Värd för att hyra ut Laddstationer via Applikationen. Användarkontot tillhör näringsidkaren och ska representeras av en företrädare som registreras i Applikationen. Företrädaren ansvarar för bland annat hantering av bokningar och bokningsförfrågningar, chatt med andra Användare, schemaläggning avseende tillgängliga Laddstationer m.m.

Användning: Applikationen får inte användas i strid med de vid var tid gällande Användarvillkoren eller tillämplig lagstiftning, eller för annat ändamål än vad Applikationen är avsedd för. Användaren ansvarar för samtliga krav eller anspråk som riktas mot Charge Heroes AB på grund av Användarens avtalsbrott, hantering av Laddstation, fordon eller liknande, och ska hålla Charge Heroes AB fullt skadeslös.

Sekretess: Inloggningsuppgifterna till Användarkontot ska hanteras med sekretess och får inte bli delade till någon annan person. Användaren har ett eget ansvar för att spara inloggningsuppgifterna på ett sådant tryggt sätt, att obehöriga personer inte kan ta del av dem. Om Användaren upptäcker intrång i Användarkontot, ska Användaren omedelbart byta inloggningsuppgifterna.

Avslutande av användarkonto: Användaren kan när som helst välja att avsluta sitt Användarkonto genom inställningarna i Applikationen eller begära att Charge Heroes AB avslutar Användarkontot genom att skicka sådan förfrågan till följande e-post: info@chargeheroes.com.

Avtalsbrott: Om Användaren bryter mot Användarvillkoren eller om Charge Heroes AB misstänker att Användaren är involverad i brottslig eller annan otillåten aktivitet, har Charge Heroes AB rätt att avsluta Användarens Användarkonto utan föregående meddelande därom och utan någon som helst konsekvens till nackdel för Charge Heroes AB. Vid sådana fall har Användare inte rätt till någon form av ersättning eller annan kompensation från Charge Heroes AB. Användare som begår brott kan bli polisanmäld.

5. PRISER OCH SERVICEAVGIFTER

Prissättning: Värden bestämmer priset för sina Laddstationer. Priset för hyra av Laddstation anges i Applikationen (inkl. moms).

Betaltjänstleverantör: Betalningar för utförda laddningar ska hanteras direkt via Applikationen genom vid var tid integrerad betaltjänstlösning. Användaren ansvarar själv för att läsa Betaltjänstleverantörens villkor samt integritetspolicy, och informeras härmed om att denne godkänner Betaltjänstleverantörens villkor samt personuppgiftsbehandling, när Användaren genomför och/eller tar emot en betalning via Betaltjänstleverantörens betaltjänst. I Applikationen integrerad Betaltjänstleverantör kan förändras efter Charge Heroes AB:s beslut. (Nuvarande integrerad Betaltjänstleverantör är Stripe. Stripes villkor kan läsas via följande länk: https://stripe.com/se/legal. Stripes integritetspolicy finns att läsa via följande länk:stripe.com/se/privacy).

Charge Heroes Serviceavgifter:

 • Procentandel av Värdarnas intäkter per transaktion: Charge Heroes AB tar en procentandel av Värdarnas intäkter direkt vid varje transaktion. Vid var tid gällande procentandel anges på Charge Heroes hemsida.

 • Fast administrationsavgift till Gästen per transaktion: Charge Heroes AB debiterar en administrativ avgift av Gästen direkt vid varje transaktion. Vid var tid gällande administrativ avgift anges på Charge Heroes hemsida.

 • Justering av Serviceavgifterna: Charge Heroes AB har rätt att när som helst ändra sina Serviceavgifter. Betald Serviceavgift återbetalas inte, såvida det inte föreligger särskilda skäl eller omständigheter som kan styrkas av Användaren.

Avbokningsvillkor: Användare kan avboka en bokning fram till och med 24 timmar innan den avtalade tiden för hyra av Laddstation, och i sådana fall sker ingen debitering av Serviceavgifterna. Om avbokning sker senare än 24 timmar innan den bokade tiden, eller om ingen avbokning sker, debiteras Serviceavgifterna.

Ångerrätt avseende Serviceavgifterna: Näringsidkare har ingen ångerrätt. Konsumenter har 14 dagars ångerrätt enligt Distansavtalslagen (2005:59) räknat från och med dagen avtalet ingicks. Ångerrätten gäller dock inte avtal som avser en tjänst som har fullgjorts, om Konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts.

Användaren samtycker härmed till att Charge Heroes AB:s bokningstjänst påbörjas när en bokning av Laddstation genomförs via Applikationen, och samtycker till att det inte finns någon ångerrätt efter att bokningen har genomförts, eftersom Charge Heroes AB:s bokningstjänst då har fullgjorts.

Charge Heroes AB debiterar dock ej Serviceavgift om avbokning sker i enlighet med avbokningsvillkoren som anges ovan i dessa Villkor.

 

6. ANVÄNDARFÖRPLIKTELSER

Ansvar: Användaren ansvarar ensamt för all kontakt som sker med andra Användare och för avtal som ingås med andra Användare. All användning av Applikationen sker under eget ansvar, på Användarens egen risk och av fri vilja. Användaren ansvarar för att inneha den tekniska utrustning, internetuppkoppling och programvara som krävs för nyttjande av Applikationen. Användaren är ensamt och fullt ansvarig för sina handlingar, inklusive eventuell underlåtenhet att agera.  

Förbud mot missbruk m.m.: Användaren garanterar att inte missbruka uppgifter som kan hämtas från Applikationen och åtar sig att inte vidta åtgärder som syftar till att kringgå tekniska skyddsåtgärder, destabilisera, hacka eller introducera virus till Applikationen.

Förbud mot visst innehåll: Användaren får inte registrera, sprida, tillföra eller på annat sätt tillgängliggöra innehåll i Applikationen som är brottsligt eller som innehåller hotfulla, kränkande, straffbara, rasistiska, sexistiska, homofobiska, hatiska eller pornografiska inslag. Det är inte heller tillåtet att publicera känsliga personuppgifter i Applikationen som avslöjar en fysisk persons hälsa, politiska åsikter, sexuella läggning, religiös övertygelse eller andra känsliga personuppgifter. Användare får inte marknadsföra produkter eller tjänster i Applikationen som konkurrerar med Charge Heroes AB:s tjänster/produkter.

Anmälan av missbruk eller avtalsbrott: Om Användaren upptäcker brott mot Användarvillkoren, brottsligt innehåll eller liknande, kan anmälan göras till följande e-post: info@chargeheroes.com. Charge Heroes AB har rätt att ta bort sådant innehåll från Applikationen.

 

7. UNDERHÅLL M.M.

Uppdateringar: Applikationen uppdateras löpande och Användaren godkänner uppdateringar av Applikationen. De vid var tid gällande Användarvillkoren gäller även för uppdateringar av Applikationen.

Begränsad tillgång: Charge Heroes AB förbehåller sig rätten att närsomhelst, utan föregående meddelande därom, begränsa tillgången till Applikationen för att genomföra underhållsaktiviteter eller om det är nödvändigt för att skydda Applikationen från obehöriga angrepp eller för att vidta andra åtgärder som är påkallade av tekniska, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl, och Användaren har inte rätt till ersättning, skadestånd eller annan typ av kompensation på grund av sådant uppehåll.

Felanmälan: Charge Heroes AB lämnar inga som helst garantier om att Applikationen kommer att vara fri från störningar eller andra tekniska komplikationer. Eventuella klagomål eller liknande avseende Applikationen ska meddelas direkt till Charge Heroes AB genom att skicka ett meddelande till följande e-post: info@chargeheroes.com. Charge Heroes AB ska, efter bästa förmåga och inom skälig tid, försöka avhjälpa eventuella fel eller brister, i den mån det är möjligt. Användaren har inte rätt till att åberopa annan påföljd än avhjälpande och har inte rätt till ersättning, skadestånd eller annan typ av kompensation på grund av fel eller brister, uppehåll eller avbrott i Applikationen.

8. RÄTTIGHETER

Immateriella rättigheter: Charge Heroes AB överlåter eller överför inga av sina immateriella rättigheter till någon annan med anledning av Användarvillkoren. Charge Heroes AB äger samtliga immateriella rättigheter hänförliga till Applikationen och Charge Heroes AB, såsom logotypen, domänen chargeheroes.com, varumärket ”Charge Heroes”, Applikationens källkod m.m. (med undantag för immateriella rättigheter som ägs av Charge Heroes AB:s licensgivare).

Användargenererat innehåll: Charge Heroes AB gör inget anspråk på äganderätten till innehåll som Användaren registrerar i Applikationen. Charge Heroes AB har rätt att anonymisera personuppgifter och samtliga data som genereras i samband med Användarens användning av Applikationen, och har rätt att använda, lagra och dela sådan anonymiserade data utan begränsning i tiden, inklusive rätt att använda anonymiserade data för kommersiella, statistiska och utvärderande ändamål samt för utveckling av sina tjänster.

Loggföring: Charge Heroes AB får använda eventuell loggföring över Applikationens användande för att genomföra felsökningar, utreda missbruk, analysera intrång, analysera Användarens användning av Applikationen för att förbättra den samt lämna uppgifter till myndigheter om det krävs, och icke nödvändiga personuppgifter ska i sådana fall, om möjligt, uteslutas från sådan behandling.

Intygande: Användaren garanterar att denne inte ska: reproducera, återutsända, sprida, sälja, distribuera, mångfaldiga, kopiera, publicera, skriva ut, cirkulera eller kommersiellt exploatera innehållet från Applikationen på något sätt. Det är inte tillåtet att använda bilder, texter eller annat material som tillhör Charge Heroes AB i samfund, organisationer, näringsverksamhet eller i andra kommersiella syften, utan föregående skriftligt godkännande. Det anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott att bryta mot denna klausul. Charge Heroes AB förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid avtalsbrott.

 

9. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Behandling av personuppgifter: Charge Heroes AB och Användaren ska behandla personuppgifter i enlighet med GDPR.

Integritetspolicy: Information om Charge Heroes AB:s behandling av personuppgifter finns att läsa i Integritetspolicyn via följande länk: chargeheroes.com/integritetspolicy.

Personuppgiftsbiträden: Som en del av leveransen av Applikationen och för fullgörandet av avtalsenliga åtaganden samt rättsliga förpliktelser, anlitar Charge Heroes AB underleverantörer i rollen underbiträden och genom dessa kan personuppgifter bli behandlade på uppdrag av Charge Heroes AB. Charge Heroes AB säkerställer att underbiträden agerar i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Användaren godkänner härmed att Charge Heroes AB anlitar underleverantörer på så sätt som beskrivits ovan, exempelvis webbutvecklare, serverleverantör, hostingleverantör, mailleverantör, leverantör av affärssystem, redovisningskonsulter m.fl.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

Tredje parts tjänster, externa webbplatser m.m.: Charge Heroes AB ansvarar inte för Tredje parts applikationer, plugin, tjänster eller för material, innehåll, reklam, information, produkter, tjänster eller annat som finns tillgängligt via externa länkar som förekommer i Applikationen. Användaren ansvarar ensamt för förlitan på information som framgår i Applikationen samt i externa länkar.

Friskrivning: Charge Heroes AB friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från allt ansvar för problem, fel, brister, dröjsmål eller skada som orsakas av följande:

 • Laddstation, laddbox, fastighet, fordon, Användare eller Tredje part eller dennes egendom,

 • driftstörningar hos andra leverantörer och deras tjänster,

 • skada som orsakats av att tillgängligheten till Applikationen förhindrats eller begränsats på grund av tekniska, drifts- eller säkerhetsmässiga omständigheter,

 • någon indirekt skada som drabbar Användare eller Tredje part,

 • annan skada som har sin grund i uppgifter, material eller information som en Användare ansvarar för,

 • Användaren haft felaktig integration, virus eller annan skadlig kod som överförts till Applikationen,

 • teknik eller programvaror som Användaren använt för att få tillgång till Applikationen,

 • Användarens behandling och bearbetning av uppgifter ur Applikationen eller för de beslut som fattas baserat på sådan informationen.

11. BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE)

Envar av Parterna, inklusive Tredje part som anlitats av Charge Heroes AB för att utföra delar av sina avtalsenliga åtaganden eller rättsliga förpliktelser, är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina avtalsenliga åtaganden och blir inte skadeståndsskyldig, om underlåtenheten beror på omständighet som förhindrar fullgörandet av förpliktelsen och som ligger utanför partens kontroll och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (”befriande omständighet”). Som befriande omständighet ska anses exempelvis men inte uteslutande: epidemi, pandemi, myndighetsbeslut, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, krig, attentat, mobilisering, nytillkommen eller ändrad lagstiftning och därmed jämställda omständigheter samt fel eller förseningar i leverans från underleverantör på grund av omständigheter som denne inte kunnat råda över. När hindret upphör, ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt om det är möjligt.

12. ÄNDRINGAR

Villkorsändringar: Vid var tid gällande Användarvillkor finns publicerade i Applikationen. Charge Heroes AB förbehåller sig rätten att ändra Användarvillkoren från tid till annan och Användaren ansvarar för att hålla sig uppdaterad om de gällande Användarvillkoren. Användare som inte godkänner Användarvillkoren, ska inte använda Applikationen.

Applikationen: Charge Heroes AB har rätt att när som helst fritt ändra Applikationens design, layout, innehåll, funktioner och liknande, utan att meddela det i förväg. Detta gäller även om sådana ändringar innebär ändrad användarupplevelse.

Tjänster: Charge Heroes AB har rätt att när som helst, utan föregående meddelande därom, erbjuda tilläggstjänster, nya tjänster, förändra utbudet av sina tjänster och rätt att upphöra med tillhandahållandet av tjänster och/eller Applikationen, och Användaren har inte rätt till ersättning, skadestånd eller annan typ av kompensation på grund av sådant beslut.

13. ÖVERLÅTELSE

Charge Heroes AB har rätt att överlåta Användarvillkoren, helt eller delvis, till Tredje part samt rätt att fritt överlåta rätten att ta emot betalning av Serviceavgifterna, utan Användarens medgivande.

14. BESTÄMMELSES OGILTIGHET 

Om någon bestämmelse i Användarvillkoren skulle befinnas ogiltig av allmän domstol, skiljenämnd eller Allmänna reklamationsnämnden, ska det inte innebära att Användarvillkoren i sin helhet är ogiltiga. I stället ska endast den delen befinnas vara ogiltig och Charge Heroes AB göra nödvändiga förändringar för att vidmakthålla Användarvillkorens syfte, struktur och anda.

15. LAGVAL OCH TVISTELÖSNING

Tillämplig lag: Användarvillkoren ska tolkas i enlighet med svensk lag och rätt.

Alternativ tvistelösningsmetod: Tvister som uppstår mellan en konsument och Charge Heroes AB, ska i första hand försöka lösas internt mellan Parterna. Konsumenter har alltid rätt att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), som erbjuder en alternativ tvistlösning vid konsumenttvister (mer information finns att läsa via arn.se). Dessutom kan konsumenter lämna klagomål online genom EU-kommissionens digitala plattform för medling i tvister via följande länk: ec.europa.eu/consumers/odr. Konsumenter har även rätt att kontakta konsumentombudsmannen (ko.se).

Allmän domstol: Om Parterna inte kommer fram till en lösning av tvisten internt eller genom någon alternativ tvistelösningsmetod, kan tvisten bli prövad och slutligt avgjord av allmän domstol i Sverige med tingsrätten i Stockholm som första instans, såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning.

16. FÖRETAGSUPPGIFTER

Firma: Charge Heroes AB.

Org. nr.: 559331–4726.

E-post: info@chargeheroes.com.

bottom of page